De website voor Budel-Dorplein voor nieuws, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie van Dorplein, voor Dorplein, door Dorplein


De Brabantse Natura 2000-gebieden, waaronder ook het Ringselven, hebben te leiden onder te veel stikstof, afkomstig van landbouw, industrie en verkeer. Te veel stikstof is niet goed voor de natuur, de mens en onze gezondheid. Daarom moet de hoeveelheid stikstof worden beperkt. Daarvoor is het PAS (Programma Aanpak Stikstof) ontwikkeld. Eind 2019 heeft Natuurmonumenten in samenwerking met Nyrstar en de Vlaamse Landgoedeigenaar een projectplan ‘PAS-maatregelen Ringselven 2019- 2021’ opgesteld waarin maatregelen worden beschreven om de hoeveelheid stikstof te reduceren. In juli 2020 heeft Natuurmonumenten groen licht van de Provincie Noord-Brabant ontvangen om de gesubsidieerde werkzaamheden uit te voeren.

Natuurherstelmaatregelen

De vennen bij het Ringselven hebben te maken met een te hoog gehalte aan stikstof. Natuurgebieden lijden onder stikstof. Stikstof is een voedingsstof voor planten maar te veel zorgt voor onbalans in het voedselaanbod. Sommige plantensoorten gaan hard groeien, waardoor ze andere soorten verdringen. Als we niks doen, groeien de natuurgebieden dicht en verdwijnen er plantensoorten en dieren. Door het verwijderen van de begroeiing en de humuslaag wordt een teveel aan voedingsstoffen zoals stikstof weggehaald en wordt de natuurlijke balans in het gebied hersteld. Bij het Ringselven worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 1. Verwijderen van de jonge boompjes om het gebied open te houden; 2. Afdammen van de watergangen om de kwaliteit van de natte en vochtige heide te verbeteren; 3. Chopperen (heel diep maaien waarbij de begroeiing en de humuslaag wordt verwijderd); 4. Maken van een toegang voor huidige en toekomstige beheermaatregelen.

Brugconstructie

Om de natuurherstelmaatregelen op het ‘eiland’ tussen de Ringselvennen te realiseren is een brug nodig voor de landbouwkundige machines. De huidige loopbrug wordt vervangen door een eenvoudige landbouwbrug. Deze brug wordt afgesloten, zodat recreanten en onbevoegden geen toegang hebben. Na afloop van de werkzaamheden blijft de brug liggen om ook in de toekomst werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Aanvang werkzaamheden

De watervergunning voor de brugconstructie is op 16 april j.l. verleend, ook is per 18 juni j.l. de omgevingsvergunning verstrekt voor de werkzaamheden op het ‘eiland’. De omgevingsvergunning voor de brugconstructie is nog niet verleend. Deze is aangevraagd op 14 juni jl. en wordt waarschijnlijk begin september verleend. De werkzaamheden starten dan naar verwachting begin oktober en eindigen eind december 2021. Wij zullen u de komende tijd van de planning en de procedure op de hoogte houden.

Bron: Natuurmonumenten
Foto’s: ©Jack Roosen

Tag Cloud