De website voor Budel-Dorplein voor nieuws, wetenswaardigheden en achtergrondinformatie van Dorplein, voor Dorplein, door Dorplein

Agenda vergadering Buurtplatform Dorplein Uniek.

Op maandag 17 februari 2020, vanaf 20.00 uur, vergadert Buurtplatform Dorpleinuniek weer.

De vergadering wordt zoals gebruikelijk gehouden in De Schakel.

1. Opening.

2. Notulen vorige vergadering (18-11-2019).

3. Mededelingen.
– Nieuwe penningmeester in het Platform.
– Jaarrooster Platform overleg + Thema bijeenkomsten

4. Aankomende Activiteiten in het Dorp.
– NL Doet.
– Landelijke opschoondag.
– Jaarvergadering Dorplein Uniek 2020.

5. Ingekomen stukken en vragen.
– Diverse bladeren van de Kleine Kernen.
– Info Metalot Fieldlab.
– Diverse mails.

6. Werkgroep Openbare Ruimte, Recreatie en Natuur.

7. Werkgroep WMO.
– De huiskamer.
– Dorpsblad “Ons Dorplein”.

8. Werkgroep wonen en ontwikkelen.
– Stand van zaken de Haven update (per mail).

9. Samenwerking.
– Stand van zaken.
– Nieuwjaarsreceptie 2020 (terugblik en vervolg stappen).

10. Wat verder ter tafel komt.

11. Sluiting.

Tag Cloud