De website voor Budel-Dorplein

Algemene informatie

Wat is Buurtbeheer?

Buurtbeheer is een initiatief van de gemeente Cranendonck maar functioneert zelfstandig.

In Budel-Dorplein werkt Buurtbeheer onder de naam Buurtplatform Dorplein Uniek en is actief sinds 18 februari 2004.

Het principe van buurtbeheer is dat bewoners die een bepaald probleem in hun wijk constateren, of een idee hebben
dit kunnen bespreken in een commissie cq werkgroep van het buurtplatform (ook kan men leden van het buurtplatform aanspreken dan wel reageren per post of per e-mail).

Het doel van Buurtbeheer: Het leveren van een positieve bijdrage aan de sociale cohesie in de kern!

Het buurtplatform bekijkt of het probleem of idee zelf kan worden opgepakt, of dat hulp nodig is. Voor die hulp kan contact opgenomen worden met de gemeente (of andere instantie).

De kracht van dit concept zit hem in het feit dat hiervoor een coördinator buurtbeheer is aangesteld door de gemeente. De coördinator zorgt ervoor dat er, afhankelijk van de aard van het probleem/idee, passende ondersteuning wordt ingeroepen van professionele partijen, zoals de politie, welzijnswerk, groenvoorziening, jongerenwerk, ouderenwerk, woningcorporatie of noem maar op.

Buurtplatform Dorplein Uniek vergadert gemiddeld zo’n 6-8 keer per jaar in de Schakel. Vergaderdata worden aan het begin van het kalenderjaar voor dat jaar vastgesteld.

Op 20-08-2012 is een Huishoudelijk reglement van kracht geworden.

mooi-dorplein-02 Looserplas
Foto: ©J. Roosen

De organisatie (structuur)

Bestuur
Het dagelijks bestuur van Buurtplatform Dorplein Uniek bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
Het bestuur krijgt ondersteuning van de coördinator Buurtbeheer van de gemeente. Voor politiële zaken kan zij een beroep doen op de buurtbrigadier van politie. Voor de website is een webbeheerder beschikbaar.

Commissies
Buurtplatform Dorplein Uniek bestaat uit drie commissies, De Commissie Openbare ruimte, Recreatie en Natuur, Commissie Sociaal Maatschappelijk en de Commissie Wonen en Ontwikkelen. De drie commissies zijn op zich weer onderverdeeld in werkgroepen. Elke werkgroep heeft een coördinator (”kartrekker”).
De commissies zijn zodanig verdeeld dat ze passen binnen het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan).

De commissies brengen in de platformvergaderingen verslag uit van de voortgang van de diverse werkgroepen.

Commissie Openbare ruimte, Recreatie en Natuur (coördinator Frans Soers)
Brug
Looserplas (voorheen De Hoort)
Groenplan
IBOR
Natuur algemeen
Speeltoestellen
Wandelroute
Zonnewijzer
Insectenwand
Educatieve Grondwaterpeilmeter

Commissie Sociaal Maatschappelijk (coördinator Henk Hoeben)
Andreasschool
AZC
De Schakel
Jongeren
Sociale activiteiten
Vliegtuiglawaai
Voorzieningen senioren
Commissie WMO (leden: Gerdie van Deurzen secr., Rieni van Deurzen, Erica de Graaf, Wimke Houthuijzen Voorz.)

Commissie Wonen en Ontwikkelen
Beschermd dorpsgezicht
Cantine
DIC
IJzeren Rijn
Woningbouw

mooi-dorplein-25 Ringselven (“Tweede Peel”)
Foto:©J. Roosen

De mensen

Theo van der Aalst tel. 0495-518378
Ton van Berlo tel. 0495-518205
Tjeu Cox tel. 0495-493684
Rieni van Deurzen tel. 0495-518650
Floor van Duivenbode tel. 0495 518931
Erica de Graaf tel. 0495-519588
Henk Hoeben tel. 0495-519933 (Coördinator Commissie Sociaal Maatschappelijk)
Anneke Hoeks
Wimke Houthuijzen tel. 0495-519151 (voorzitter/ secretaris)
Hennie Kwant tel. 0495-518859 (Penningmeester)
Ron de Man tel. 0495-519886 (vicevoorzitter/ secretaris)
Wolter van der Pers tel. 0495-518518
Jack Roosen tel. 0495-492377 (Beheerder Website)
Louis Slangen tel. 0495-518512
Frans Soers tel. 0495-518340 (Coördinator Commissie Openbare ruimte, Recreatie en Natuur)

In Buurtplatform Dorplein Uniek heeft verder zitting:
Claire Haarmans tel. 0495-431146 (coördinator buurtbeheer Cranendonck, gemeente).
Jos Lowis 0900-8844 (Buurtbrigadier Budel-Schoot en Budel-Dorplein, Politie Cranendonck).

mooi-dorplein-01 Looserplas
Foto: ©J. Roosen

Contact

Contact opnemen met buurtplatform Dorplein Uniek kan op verschillende manieren.

Voor vragen en/of opmerkingen over buurtbeheer in Cranendonck algemeen kan contact opgenomen worden met Claire Haarmans, coördinator buurtbeheer, tel. 0495 431146, of per e-mail buurtbeheer@cranendonck.nl.

Voor informatie, vragen, opmerkingen, (opbouwende) kritiek, over deze website kun je mailen naar prdorpleinuniek@gmail.com

mooi-dorplein-15 Mooi Dorplein; (Rincopeel)
Foto: © J. Roosen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tag Cloud