Buurtbeheer Dorplein Uniek adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

met betrekking tot het militaire vliegverkeer boven en rond Budel – Dorplein.

Advies

Buurtplatform Budel Dorplein adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

met betrekking tot het militaire vliegverkeer boven en rond Dorplein.

14-9-2011

OVERWEGENDE DAT:

1 door de vluchten ven militaire vliegtuigen welke overdag en in de

avond/nacht uren plaatsvinden van en naar de militaire vliegbasis Klein

Brogel in België een niet toelaatbare oorverdovende geluidsoverlast en

geluidshinder in de Nederlandse woonkern Dorplein ontstaat;

2 het landingspad van straaljagers en andere militaire vliegtuigen boven en

rond Dorplein ligt met als gevolg dat deze vliegtuigen laag boven en rond

de woonkern vliegen;

3. met name straaljagers oefenen in het luchtruim boven en rond Dorplein;

4. de hoeveelheid en aard van het geproduceerde geluid mede veroorzaakt

wordt door de wijze van vliegen en aard van de oefeningen;

5. het lawaai steeds onverwacht optreedt en de aard en de intensiteit van het

lawaai wisselend zijn waardoor geen sprake is van gewenning en duiding,

hetgeen tot schrikreacties leidt;

6. door de overheid vastgesteld is dat geluidsoverlast en geluidshinder door

vliegverkeer, waaronder ook militair vliegverkeer, schadelijk is voor de

gezondheid en dat hierdoor angst, stress, hoge bloeddruk, doofheid en

daaraan verbonden hart en vaat problematiek alsmede concentratie

stoornissen kunnen ontstaan;

7. de nachtrust van kinderen de belangrijke non-remslaap onbewust en

bewust wordt verstoort door het vliegtuiglaai hetgeen tot slaapproblematiek

kan leiden en verdere gevolgen daarvan;

8. het voorgaande m.b.t. de nachtrust voor kinderen evenzeer geldt voor

volwassenen, zeker voor hen die in ploegendiensten werken;

9. de woningen en andere gebouwen w.o. de school in Dorplein niet speciaal

zijn geïsoleerd met het oog op dit vliegtuiglawaai;

10. naast de kom van Dorplein een fabriekscomplex ligt dat onder de Brzo

norm valt en dat bij een crash van een militair vliegtuig op deze installatie

een uiterst serieuze calamiteit kan ontstaan waardoor een levensbedreigende

en gezondheidsbedreigende situatie kunnen ontstaan voor de

werknemers op het complex, de direct omwonenden (Dorplein) en de

verdere omgeving;

Overwegende dat…

11. de kom van Dorplein relatief dicht bebost is en dat bij een crash van een

militair toestel op een of meerdere huizen naast de directe

impactschade een brand kan ontstaan die om zich heen kan grijpen;

12. er in Dorplein ernstige twijfel is of in geval van zulke calamiteiten de

hulpdiensten in voldoende mate over expertkennis en -middelen

beschikken om adequaat en snel te reageren;

13. in een woonomgeving het begrip leefbaarheid betrekking heeft op

de situatie binnenshuis en buitenshuis;

14. dat leefbaarheid een van de rechten is welke in de Nederlandse grondwet

verankerd is;

15 Gemeentelijke -, Provinciale – en Rijks overheid, maar ook de Nederlandse

en Belgische militaire autoriteiten van de oorverdovende geluidsoverlast op

de hoogte zijn;

16. Gemeentelijke -, Provinciale – en Rijks overheid, kort samengevat,

aangeven dat zij aan de geluidsoverlast en het veiligheidsrisico van

militaire vluchten van en naar Kleine Brogel weinig tot niets kunnen

(willen of mogen) doen;

17. de last van de militaire vliegbewegingen eenzijdig gedragen worden

door de inwoners van de gebieden waarin de militaire vliegtuigen vanaf

een buitenlandse vliegbasis operationeel zijn;

18. indien defensie en de geoefendheid daarvan als ‘algemeen belang’

worden gezien, de leefbaarheidslasten daarvan niet op individuele burgers

mogen worden afgewenteld, maar dat de lasten door het ‘algemeen

belang’ gezamenlijk gedragen moeten worden, c.q. de Nederlandse en

Belgische samenleving;

19. de kwaliteit van de leefbaarheid in Dorplein door het vliegtuiglawaai en

veiligheidsrisico van militaire vliegtuigen aanzienlijk minder is dan indien

deze militaire vliegtuigen er niet zouden zijn waardoor de economische

waarde van onroerend aantoonbaar negatief beïnvloed wordt;

20. overwegende dat in het kader van internationale samenwerking er elders in

niet of nauwelijks bevolkte gebieden mogelijkheden zijn om dag- en

nachtvluchten uit te voeren;

ADVISEERT

BUURTPLATFORM BUDEL DORPLEIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN

WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK OM:

a. onomwonden te erkennen dat de geluidsoverlast en -hinder door militaire

vliegtuigen in Dorplein onacceptabel is;

b. te erkennen dat de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid door de militaire

vliegbewegingen in gevaar komen;

c. aan de overheids- politieke – en militaire instanties in Nederland zonder

voorbehoud schriftelijk te laten weten dat de Gemeente Cranendonck de

geluidsoverlast en – hinder, alsmede de veiligheidsrisico’s onacceptabel

vindt en dat deze niet mogen voortduren; alsmede deze boodschap

schriftelijk namens het College mede te delen aan de verantwoordelijke

Belgische militaire en burgerlijke autoriteiten;

d. de militaire instanties in Nederland en België dringend te verzoeken om

binnen drie maanden na dato van dit advies te komen met concrete

voorstellen voor maatregelen om de geluidsoverlast en -hinder dusdanig

terug te brengen dat piekwaarden van overvliegende militaire vliegtuigen

binnenshuis te meten niet meer dan 46 dB overdag en 36 B ‘s avonds en ‘s

nachts bedragen, zonder rekening te houden met andere rekenmethodieken;

e. de militaire instanties in Nederland en België dringend te verzoeken om

vluchten na 21.00 uur geheel achterwege te laten;

f. de Belgische militaire instanties verzoeken ook Nederlandse feestdagen te

respecteren door niet te vliegen en tevens zorg te dragen dat tijdens

begrafenissen in Dorplein niet gevlogen wordt;

g. voor het geval de voornoemde piekwaarden niet binnen 6 maanden door

vliegtechnische maatregelen te bereiken zijn, nu reeds het initiatief te

nemen om op kosten van de veroorzaker de huizen en andere gebouwen

in de kern Dorplein te laten isoleren op een wijze dat de voornoemde

piekwaarden worden;

h. het initiatief te nemen om tot een fonds te komen waaruit schadecompensatie

kan plaatsvinden inzake de geluidsoverlast en geluidshinder;

i. Buurtplatform Budel Dorplein als partij te betrekken inzake besprekingen

en besluitvorming m.b.t. alle met het militair vliegverkeer boven en

rond Dorplein van doen hebbende zaken;

j. actief steeds burgers in Dorplein te informeren over de vliegbewegingen

vanaf de basis Kleine Brogel.

ALDUS HET ADVIES.

Graag verneemt Buurtplatform Budel Dorplein binnen enkele weken of en op

welke wijze dit advies, of op welke onderdelen daarvan, gevolgd worden

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.