Fa. Innovestment heeft een kapvergunning aangevraagd voor het kappen van 6,22 hectare bosgrond in Budel-Dorplein.

Buurtbeheer Dorplein Uniek had wel al info hierover gekregen via alternatieve bronnen maar kon dit niet bevestigt krijgen.

Nu het Eindhovens Dagblad (Maartje Smeets) e.e.a. heeft uitgezocht (zie artikel) wil Buurtbeheer de bewoners graag informeren hierover.

Tevens wil Buurtbeheer melden dat zij hier geen rol in gespeeld heeft, en verrast is door deze aanvraag in dit stadium van het overleg.

Wel heeft Buurtbeheer onlangs contact gehad met Adriaans over het verzetten van de infoavond, van december naar januari. In dit contact is niet gesproken over de aanvraag van bovengenoemde kapvergunning.

De heer Adriaans heeft toegezegd om in Januari 2008 een voorlichtings- en discussieavond te beleggen waar hij zijn uitgewerkte plannen zal presenteren. Hij zegde tevens toe voor de uitnodiging hiervan te zorgen, dus hou uw post in de gaten!

project-innovestment.jpg

Categorieën: Nieuws

1 reactie

Chester · 30 december 2007 op 18:47000000

Reactie op artikel Eindhovens Dagblad 27 december 2007.
Op pagina 33 (zie PDF) van Eindhovens Dagblad stond
het artikel “Dorplein vreest voor kaalslag in het dorp”.
Hierin staan helaas een aantal onduidelijkheden en onjuistheden:
Innovestment heeft geen “vergunning” aangevraagd.
Innovestment heeft een melding gedaan van
voor genomen velling van een houtopstand. Daarvoor
is geen vergunning nodig als het om bospercelen
buiten de bebouwde kom gaat. De grenzen van
de bebouwde kom voor de boswet (dat zijn
andere grenzen dat normaal als bebouwde kom wordt
ervaren) worden door de gemeente aangegeven.
Er vindt geen publicatie in de Staatscourant plaats bij
een melding van voorgenomen velling.
Innovestment geeft aan dat zij veel groen zal opnemen in
haar plannen. Deze plannen zijn thans niet bekend.
Innovestment heeft aangegeven deze tijdens een
tweede informatieavond te presenteren. De datum
daarvan is niet bekend.
Citaat uit het artikel in Eindhovens Dagblad:
“Innovestment is verplicht nieuwe bomen te planten”.
“Die aanplant zal deels ook elders in het gebied plaatsvinden”
De feiten zijn op dit moment:
– Innovestment meldt dat zij voornemens is de 6,22 ha te kappen
ten behoeve van sanering (was tot nu toe ca. 5 ha)
– Innovest met heeft uitstel gevraagd voor de herplantverplichting
– Innovestment heeft aangegeven dat zij de herplant elders wil
doen “omdat er niet op de bestaande locatie wordt herbeplant…”
(citaat uit brief Innovestment bij de melding)
– Innovestment geeft in het begeleidend schrijven aan aan dat
“de gronden in ontwikkeling gebracht worden t.b.v. woningbouw”
Innovestment geeft volgens het artikel in Eindhovens Dagblad aan
“dat er geen boom omgaat voordat het plan voor de tweede keer is voorgelegd.”
De toezegging op 17 oktober 2007 was dat er geen boom geveld zou
worden in afwachting van de raadpleging.
Verder is op 17 oktober 2007 toegezegd dat als de raadpleging het plan zou
afwijzen Innovestment het plan zou terugtrekken. Op 19 oktober 2007 heeft Innovestment
schriftelijk aangegeven dat zij deze toezegging weliswaar gestand doet, maar zich verder
alle rechten voorbehoud om met de percelen te doen wat zij wenst (kort samengevat).
Dit houdt in dat de kap daarna alsnog kan plaatsvinden en dat hetzij Innovestment,
hetzij anderen met sanering en andere plannen kunnen doorgaan. Dus ook met de kap.
Ter informatie: juridisch is het zo dat Buzisur B.V. (Nyrstar) eigenaar van de gronden is
zij blijft dus verantwoordelijk voor de melding, ook al is er naar zeggen van Innovestment
een onderliggend contract tussen Innovestment BV en Buzisur BV.
In het artikel wordt gesproken over “dit jaar”, dit is kennelijk bedoeld als 2008.
Er staat in het artikel:
“om de dorpelingen gerust te stellen, is een voorwaarde opgenomen in de gevraagde vergunning:
als het niet lukt om nog voor de jaarwisseling te saneren (bedoeld wordt waarschijnlijk eind 2008)
wordt er dit jaar ook niets gekapt”.
Feiten:
– er is geen sprake van een vergunning
– er staats niets in de melding van dien aard (voorwaarde)
– er staat niets in de begeleidende brief bij de melding van dien aard (voorwaarde)
– bij een melding is een dergelijk beding zinloos
– voor de goede lezer: het jaar daarop zou wel gekapt kunnen worden
Wij menen dat de burger van Dorplein recht heeft op bovengaande informatie.
Stichting Industrieel & Cultureel Erfgoed Le Projet De Dorplein

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.