In Budel-Dorplein komen mogelijk nieuwe bouwkavels op plaatsen waar nu vervuilde grond ligt. Het betreft een gebied in de buurt van de St. Josephstraat, Lindenlaan en Maj. Greenhalweg.
De heren Denis en Adriaans (resp. Nyrstar en Innovestment) hebben dinsdagavond 11 september een uiteenzetting gegeven van de plannen aan buurtbeheer Dorplein Uniek.
In het plan wordt zo’n 5 ha vervuilde grond afgegraven en vervangen door schone grond.
De grond wordt gebruikt voor het afdekken van een AWN (afval water neutralisatie) veld op het terrein van Nyrstar, nu mag dit nog, na 2008 is dit niet meer toegestaan. In feite komt het er op neer dat op een relatief goedkope manier vervuilde grond kan worden afgevoerd.
Op de plaats van de afgegraven grond komen volgens het plan bouwkavels van tussen de 1000 en 4000 vierkante meter.

luchtfoto-dorplein-jr.jpg

De kosten voor afgraving, aanleg riolering e.d. komen voor rekening van innovestment. De kosten denkt men te kunnen dekken door de verkoop van de kavels.

Om de te kappen bomen te compenseren (herplantplicht) wordt binnen de gemeente Cranendonck ruimte gezocht aldus wethouder Walkate, die ook aanwezig was tijdens de presentatie. Deze laatste benadrukte tevens hoe belangrijk het is om in Budel-Dorplein te bouwen.

Buurtbeheer Dorlein Uniek staat bij voorbaat niet negatief tegenover het plan, echter een standpunt innemen doet men pas nadat de achterban, de bewoners dus, is geraadpleegd.

Zo wil men weten of en zo ja op welke termijn Dorplein de status Beschermd Dorpsgezicht krijgt. En, wat zijn de gevolgen voor de huizen in het aangewezen gebied?
Buurtbeheer zal dit in een brief aan de gemeente vragen.

Buurtbeheer Dorplein Uniek wil graag van bewoners weten wat zij van het plan vinden.
Zowel toejuichingen als bezwaren wil men graag horen, liefst met argumenten natuurlijk.

Reacties kunnen gestuurd worden aan info@dorpleinuniek.nl

Inhoudelijke vragen kunnen gericht worden aan Peter van Breugel (0495-585926) of Henk Hoeben (0495-519933).

Innovestment heeft toegezegd de presentatie snel beschikbaar te stellen voor alle bewoners. Zodra buurtbeheer de presentatie ontvangen heeft zal deze geplaatst worden op deze site.*

* De presentatie is reeds ontvangen van Innovestment. Men kan op de volgende pagina de presentatie downloaden.

Binnenkort worden de bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst over dit onderwerp.
lindelaan-jr.jpg

Categorieën: Nieuws

19 reacties

T. en J. Berndsen · 15 september 2007 op 22:51000000

De locatie lijkt ons geen geschikte plek in deze bosrijke, historische, prachtige omgeving.
Het lijkt ons te grootschalig om in deze oude kern van Budel Dorplein, 30 á 40! woningen te realiseren. Het karakter van de monumentale buurt moet behouden blijven. Nieuwbouw zal aan stringente welstandseisen moeten voldoen waaronder mijnsinziens de kleur baksteen en de Waalse bouwstijl gecopieerd dient te worden. De geplande locatie wordt momenteel ook gebruikt als recreatiegebied. De locatie bij het oude voetbalveld (rood-wit terrein) zouden wij logischer vinden. Dit is minder ingrijpend in de stedebouwkundige opzet van Dorplein. De commissie welke zich bezig houdt met beschermd dorpsgezichten zal betrokken moeten worden bij de ontwikkeling. Conclusie: Voor ons liever een andere locatie.

W.Wanten · 17 september 2007 op 12:52000000

Gegeven het feit dat men (oud) Dorplein al enkele jaren wil aanmerken als beschermd Dorpsgezicht, vraag ik mij af hoe men een dergelijk projekt kan plaatsen tussen de prachtige gebouwen van Dorplein. Hierdoor wordt het eigen karakter van dit dorp totaal verscheurd, en kan er geen sprake meer zijn van een uniek gebied. Dit terwijl buiten de oude kern ruimte in overvloed is. Ik ben dan ook niet tegen het bijbouwen van woningen in Dorplein, maar wel om dat te doen op de geplande lokatie middenin de oude kern..

wendy en Micha · 18 september 2007 op 11:08000000

Geacht bestuur van Dorplein Uniek,

Onaangenaam verrast waren wij toen wij te horen kregen dat de geruchten over bebouwing in het oude Dorplein waarheid kunnen worden.

U vroeg ons om onze mening en die kunt u hieronder vinden. Allereerst melden wij u dat wij tegen deze waanzinnige plannen zijn.

Allereerst vinden wij de volgorde een beetje vreemd.
Er moet voor eind 2008 “gesaneerd? zijn en dan kunnen er woningen gebouwd worden, maar het hoe en wat van die woningen is nog niet duidelijk. Grote percelen (1000 a 4000 m), blijkt straks dat dit niet haalbaar is of de kosten te hoog worden dan komen er misschien wel rijtjes woningen. De bouwstijl moet lijken op de woningen binnen het “beschermd dorpsgezicht? ( hier later meer over),waar staat dit.? De woningen liggen namelijk in het buitengebied in het bestemmingsplan staat geen bouwstijl aangegeven. Is hier zwart op wit afspraken over gemaakt? Het hele plan is naar ons inziens nog niet uitgewerkt maar de zogenaamde sanering vind straks wel al plaats. Voor ons betekent dat dat het bos tegenover ons weg is en we tegen een vlakte aankijken. Als er dan niet gebouwd gaat worden duurt het minimaal 30 jaar voordat er weer een “bos?is terug gegroeid.
De tijdsdruk benauwd ons en vinden wij niet reëel. Straks zitten wij tegen een stuk kale grond aan te kijken en dan is het nog maar de vraag of het de villa’s zijn of de huurwoningen . Het plan is niet doordacht. Althans het eventuele doordacht zijn van deze plannen wordt verzwegen. Waarom?

Oud Dorplein moet een beschermd dorpsgezicht/industrieel erfgoed worden. Dit houdt niet in dat er niet gebouwd mag worden, maar een nieuwbouwwijk zoals Brandenvoort in Helmond midden in het oude dorp is toch ook geen gezicht.
Hiernaast gaat het karakteristieke van onze woning ( en die van de rest van de buurt) naar de filistijnen. We hebben een huis gekocht met uitzicht op een bos, vrij gelegen in een rustige straat ( op een enkeling na komt hier alleen maar bestemmingsverkeer).

Als er een zogenaamde sanering plaats vind moet er niet eerst een wijziging van het bestemmingsplan plaats vinden. De huidige bestemming van het bos tegenover de st. Josephstraat is bos en natuurgebied. Daarin mag niet zomaar gekapt worden. Laten we dat eerst regelen voordat de boel kaal is. Nogmaals de volgorde klopt niet.

Nog een reden is de aantasting van de natuur. Sinds het kappen van het perceel op de Lindenlaan zijn de reeën op zoek naar een nieuwe oversteekplaats richting de sportvelden. Als deze helemaal verdwijnt is het einde zoek . Overal worden er natuurzones gemaakt zodat de beesten makkelijk van het ene gebied naar het andere kunnen gaan en hier in Dorplein zouden er woningen gebouwd gaan worden en moeten de reeën het verder maar uitzoeken.
En wat te denken van de Bunzing, de amfibieën en de padden die wij elk jaar in grote getalen tegenkomen? Naar ons inziens zijn er veel amfibieën soorten beschermd in Nederland, is er al eens gekeken of er geen beschermde soorten in dit gebied rondlopen?

Is er überhaupt over nagedacht dat er een aanvliegroute van een militair vliegveld Kleine Brogel precies over dit gebied loopt, denk hierbij aan de geluidsoverlast? Mag er überhaupt met de huidige wetgevind nog wel gebouwd worden onder een aanvliegroute?

Over geluidsoverlast gesproken wat dacht men als de bomen voor ons huis weg gaan, dan kijk ik precies op de zinkfabriek uit. Nu horen wij bij een verkeerde windstand een beetje de zinkfabriek als deze bomen allemaal weg zijn zullen wij er dagelijks last van hebben. En niet alleen wij maar alle straten achter ons.

Persoonlijk zijn wij ook niet blij met de plannen om ons vrije uitzicht in te ruilen voor nieuwbouw. Want hoe je het ook went of keert het wordt wel nieuwbouw!!
De grootste reden om in Dorplein te komen wonen is de vrijheid waar wij met zijn allen van mogen genieten.

De locatie is wat ons betreft ook niet overdacht. Het verbindt op geen enkele manier oud met nieuw Dorplein. En ik dacht toch wel dat dit de bedoeling was??? Het verstoort alleen oud Dorplein en maakt deze minder waardevol als toeristische trekpleister of industrieel erfgoed. Laat staan beschermd dorpsgezicht.
De gedachte dat bijvoorbeeld de St. Andreas school meer kinderen zou krijgen verwijs ik ook van de baan. Een perceel van 1000m kost 250.000 euro hierop komt een huis van 200 a 250.000 euro tezamen rond de 500.000 euro. Dit is niet betaalbaar voor starters of jonge mensen met kinderen. Hier zullen voornamelijk wat oudere mensen met kinderen die studeren of mensen waarvan de kinderen de deur uit zijn op af komen. Voor deze reden hoeft dus niet hier gebouwd te worden. De optie van de oude voetbal velden waar men starters woningen wilde realiseren is dan beter. Dit is naar ons inziens sowieso een beter gebied om nieuwbouw te plegen. Zo verbind je oud met nieuw, dicht bij de school en laat je het “beschermde dorpsgezicht in zijn eer.

Even iets anders de gemeente roep altijd dat Dorplein een beschermd dorpsgezicht is maar volgens het RACM dat dit soort dingen regelt is dit niet zo. De aanvraag is in procedure, zolang er geen officiële aanwijzing is, is er geen sprake van een beschermd dorpsgezicht.
Dit betekent ook dat de gemeente geen rekening hoeft te houden met eventuele nieuwbouw plannen hoe die binnen dit beschermde gebied zullen vallen.

Het lijkt ons een goed idee om op zeer korte termijn een bijeenkomst voor direct betrokkenen en belangstellenden te organiseren. Zo kunnen we met zijn allen een plan de campagne maken en kijken wat er juridisch mogelijk is om dit plan te stoppen.

Wendy en Micha Faber

Daniel Thirion · 19 september 2007 op 22:12000000

“Ruim dertig woningen erbij in Budel- Dorplein?.
Is dit het vervolg van de D.I.C. Voor Mekaar Show.

Als inwoners van Budel-Dorplein hebben we al een flinke geschiedenis achter de rug, wat
betreft vervuiling en overlast. Ook voor de toekomst houdt het niet op.
De plannen om tot een DIC over te gaan blijven zeer verontrustend.
Het schijnt niet door te dringen, dat omwonenden slecht slapen als er ongeveer 109
hectare met daarop 30/40 bedrijven van 1 tot 4 hectare groot komen ( ter vergelijking Airpark 1 en 2 zijn samen 34 hectare groot).
Al deze bedrijven behoren tot de zware/ grootschalige industrie categorie 3/4/5.
We “plukken nog dagelijks de vruchten? van de bodemvervuiling van de eerste generatie
Zinkfabriek.
Deze brengt een kaalslag in het dorp en de Gemeente tot de rand van faillissement.
De tweede generatie laat, tot in lengte van dagen, sterk vervuilde jarosietvelden achter.
De huidige zinkfabriek moet zich voor de lange toekomst nog bewijzen.

Daarom zijn we extra geschrokken toen ons de op handen zijnde plannen bereikte om op zeer
korte termijn 5 hectaren bos te kappen en daarop 30/40 woningen te bouwen.
Dit wordt de omliggende bewoners opgedrongen. Gezien de grootte van de percelen zullen
het grote en dure huizen worden.
Hierdoor komt een karakteristiek gedeelte van Budel-Dorplein in gevaar.
Nyrstar, Gemeente en Provincie hebben een probleem.
Over wiens rug wordt dit opgelost?

Het probleem van Nyrstar is het afdekken van een AWN veld. Het probleem van Gemeente en Provincie is de grondsanering.
Vragen die we ons als buurtgenoten stellen:

– Waarom heeft Nyrstar nooit aangeboden om vervuilde grond van de reeds afgegraven tuinen te gebruiken om een AWN veld af te dekken. Het had de Gemeente en de Provincie veel kunnen besparen.
– Waarom zoveel SPOED? Er wordt gesuggereerd dat dit stuk grond afgegraven MOET worden voor begin 2008. Dit belemmert gedegen onderzoek.
– De komende weken vindt bodemsanering fase 1B plaats. Waarom wordt deze grond niet gebruikt? Of die van de reeds geplande bouwlocaties van de gemeente aan de Barbaraweg? Ook zijn er nog twee stortplaatsen die sterk vervuild zijn.

De voordelen zullen dan zijn:
– Goedkoper en dus minder gemeenschapsgeld nodig
– Grond is eerder beschikbaar.
– Geen extra kap van bomen, dus ook geen herplant plicht.
– Gemeente heeft meer tijd om gefundeerde beslissingen te nemen.

Het lijkt erop dat Nyrstar de sanering van dit stuk grond, als pressiemiddel gebruikt, om de Gemeente snel te laten beslissen.

Waarom komt Nyrstar met zo’n plan:
– Omdat ze het zo goed voor hebben met de Dorpleiners.
– Omdat ze zo graag willen helpen met saneren.
– Omdat ze de Dorpleiners graag betaalbare huisvesting willen geven.
– Omdat ze het voor een beschermd dorpsgezicht zijn?

NEEN,
Nyrstar wil geld verdienen met het D.I.C. Daarvoor hebben ze directiewoningen nodig. Die worden dan gebouwd in een uniek stuk Dorp. Hier zijn al meer dan 50 jaar geen huizen gebouwd en dit authentiek en uniek dorp is door het Rijk al jaren genomineerd als “beschermd dorpsgezicht?. Het is een cultureel erfgoed en hier moeten we zuinig op zijn. Moeten we dit opofferen aan directiehuizen voor directeuren die ons nog meer zwaar vervuilende industrie brengen?

Hoe ervaren wij de plannen van Nyrstar:
De plannen zijn vaag maar worden interessant gebracht. Ze moeten het gevoel geven dat we er alleen maar op vooruit gaan.
Om zichzelf in te dekken voor de toekomst staat er een zin dat er van die mooie voornemens in de praktijk weinig overblijft.
Burgemeester Meinema, als beslissend orgaan, staat samen met (Nyrstar Zinifex)
Dhr. L van de Boogaard , met blote voeten in de beton. Dit om zaken in een heel vroeg stadium letterlijk en figuurlijk hard te maken?!
Geduldig wachten tot de tijd rijp is en ondertussen een (DIC) feest geven voor het hele dorp,
en zet zo stilaan het beslissende en meedenkende orgaan (Gemeente, Provincie, Buurtbeheer en bewoners) voor het blok.

Bezwaar tegen deze procedure is niet alleen van belang, voor ons als direct omwonenden. De Gemeenteraad van Cranendonck, heeft moreel de verantwoordelijkheid om het te nemen besluit goed af te wegen. Budel-Dorplein is genomineerd voor beschermd dorpsgezicht. Daarmee erkend het Rijk dat kwaliteit en waarden in het spel zijn. .

Verontruste omwonenden

Contact
Olaf van Duin
Majoor Greenhallweg
6024AH Budel-Dorplein

Hans en Renske Heeres · 19 september 2007 op 23:26000000

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van het voornemen om in het mooie, authentieke deel van Dorplein bouwkavels voor nieuwbouw uit te gaan geven. Dit past totaal niet in de omgeving!!Naar onze mening kan dit gewoon niet als je bedenkt dat het oude deel van Dorplein als beschermd dorpsgezicht aangemerkt wordt/gaat worden. En wat te denken van de natuur die daardoor zal worden aangetast. Waar blijven de vogels, de eekhoorns, de reeen en de padden? Wat die laatste betreft: er worden subsidies gegeven aan degenen die een paddenpoel willen aanleggen en onderhouden om zo de paddenpopulatie op peil te houden. In Dorplein zijn genoeg padden te vinden maar die gaan ongetwijfeld verjaagd worden wanneer hun leefgebied volgebouwd gaat worden. De charme van het oude Dorplein bestaat vooral uit de afwisseling van grote percelen bos en authentieke, monumentale huizen. Die combinatie gaat verloren. Nieuwbouw buiten het oude deel ligt o.i. meer voor de hand zoals bijvoorbeeld op en rond het oude voetbalterrein.
Wij zijn “nieuwe” Dorpleiners: we wonen hier nu 4 jaar maar de keuze om juist hier te gaan wonen is niet zomaar gemaakt. We kwamen voor de rust, de ruimte, het groen en de natuur maar juist ook voor de unieke sfeer en het karakter van de huizen en gebouwen van oud Dorplein. In het Eindhovens Dagblad van 8 september 2007 is een artikel gewijd aan Budel-Dorplein in het kader van de open monumentendag. Ik citeer: “NERGENS ANDERS IN NEDERLAND IS EEN OP ZICHZELF STAAND FABRIEKSDORP ZO COMPLEET BEWAARD GEBLEVEN. Laten we dat dan alsjeblieft zo houden en ga geen nieuwbouw plegen in de oude kern.

gea stibbe · 21 september 2007 op 21:45000000

Het plan zou volgens de brief die is rondgegaan op deze website geplaatst worden. Tot op heden geen plan dus geen inzage voor de bewoners van Dorplein. Waar moeten men ja tegen zeggen. Zonder inzicht en meedenken is dat niet mogelijk. Wat wil men c.q. de gemeente met ons dorp en inderdaad eens met de vorige schrijvers op dure woningen zitten de starters niet te wachten, simpelweg omdat dat financieel niet te doen is.
Van groot belang is openheid voor de bewoners van Dorplein, wat betekent het plan voor ons dorp en voor de bewoners. daar moeten we antwoord op hebben voordat we daar een mening over kunnen geven.

Mario Pegoraro · 22 september 2007 op 14:30000000

Ik ben volledig eens met de vorige schrijvers,en heb ik wenig goede worden voor wat zij in Dorplein van plan zijn ,ik woon nu 10 jaar in Dorplein en heb in deze jaren mijn huis verbouwd,ik heb diverse malen mijn bouwtekenigen moeten veranderen omdat het niet volgens de beschermd dorps gezicht regels waren.Bij het saneren van mijn tuin heb ik een deel van het bedrag zelf moeten betalen omdat ik naar 96 hier ben komen wonen.Dan ben ik van mening dat zij als nieuwe Eigenaars (2007) ook moeten betalen voor het saneren.Dan wil ik wel zien of zij nog de PLAN nog willen door laten gaan.
Ik ben van mening dat wij ons Dorpolinos niet zo maar moeten laten afpakken,het is hier een woonparadijs en het moet zo blijven.DUS MET ZIJN ALLE EEN VUIST MAKEN.

Philomène Timmermans · 23 september 2007 op 15:41000000

Beste mensen van Buurtbeheer DORPLEIN UNIEK,

Ik wil jullie laten weten dat ik het helemaal niet eens ben met de bouwplannen in oud Dorplein. Dit nieuws heeft mij persoonlijk diep geraakt.
Ik vind het heel erg dat er zo kort na de open monumentendag, waarin Dorplein in de schijnwerpers is gezet als zijnde UNIEK en PRACHTIG en GROEN en RUSTIG, de hele opzet van dit unieke stukje Nederland wordt verkwanseld
Als dit de nieuwe manier is van NYRSTAR om met Dorplein om te gaan dan heb ik spijt dat ik naar hun “FEESTJE WAAR HET HELE DORP WERD UITGENODIGT OM DE GOEDE BAND DIE ER ALTIJD GEWEEST IS VOORAL VAST TE HOUDEN” geweest ben.
Ik heb het gevoel dat alle werk dat we verzet hebben om Dorplein positief op de kaart te zetten, o.a. met de wandelroute, weggegooid werk is geweest.
Laat ons samen luidkeels protesteren om een uniek stukje Nederland NIET verloren te laten gaan.

Lisanne Fransen · 25 september 2007 op 15:27000000

Wil de mensen steunen die vrijwillergers werk doen voor het ivn en werk verzet hebben voor wandelroute’s.
Maak het bouw plan dan ergens anders.

Ton Konings · 29 september 2007 op 21:37000000

Graag wil ik hiermee mijn reactie geven t.a.v. “Mogelijk bouwkavels in Budel Dorplein.

Het voornemen van de 3 partijen, teweten de gemeente Cranendonck, Nyrstar en Innovestment zou door Buurtbeheer Dorplein Uniek met alle mogelijke middelen moeten worden bestreden.

1. Het plan is in strijd met de “Woonvisie” van de gemeente Cranendonck (2000/2010)waarin de planning, op totaal andere locaties, van de bouw van 9 woningen is opgenomen.
2. Zijn volledig in strijd met de wensen van de bewoners van Dorplein zoals deze zijn opgenomen in het, in mei 2007, uitgebrachte Idop rapport t.a.v. Dorplein.
3. Zijn in strijd met eerdere uitspraken van Innovestment om te zoeken naar bouwlocaties tussen “oud” en “nieuw” Dorplein. Het huidige plan is overigens bij Adriaans van Innovestment (en de gemeente?)al veel eerder bekend, hij is al 2 jaar bezig met de nu naar buiten gebrachte bouwlocaties.

Ik roep dan ook alle bewoners van Dorplein op zich te verzetten tegen deze plannen en het machtsblok wat deze 3 partijen hebben gevormd.

marij van dommelen · 30 september 2007 op 22:36000000

Beste dorpleiners.
Heb met verbijstering gekeken en net zo als jullie die al gereageerd hebben met domme vewondering gekeken naar de eventuele op handen zijnde acties om daar in ons prachtig natuurgebied maar zo even tussen neus en lippen door daar maar even een stel bobo’s woningen neer te zetten.
Want voor ons simpele hardwerkende mensen zijn die woningen natuurlijk niet weggelegd.
Wat nu met ons zo unieke stukje dorplein wat de gemeente zo graag te pas en te onpas gebruikt en misbruikt om in de spotligts te staan!!!!
Ging vandaag weer heerlijk met mijn honden wandelen in ons zo mooie groene dorplein en de route die normaal zo’n half uur duurt duurde vandaag anderhalf uur omdat we steeds mensen tegenkwamen die het zo oneens zijn met de aangegeven bouwplannen.
Mijn vader zei vroeger altijd”marij praatjes vullen geen gaatjes”
Die gaatjes snapte ik toen nooit maar nu denk ik te weten wat hij bedoelt heeft!!
Die mooie praatjes vullen natuurlijk de gaatjes van de gemeente kastekorten!!!
Jammer pa dat ik nu niet meer kan zeggen dat je gelijk had.
Hopelijk is het voor dorplein nog niet te laat!!!!!

Stella Kramers · 30 september 2007 op 23:42000000

Het plan roept bij mij veel vragen op en, zoals het er nu ligt, ook mijn tegenstand, want het is in strijd met veel wat voorafging.

Wat veel Dorpleiners willen, kwam in de recente dorpsavonden en het Idop-rapport duidelijk naar voren, zoals:
– behoud van rust, ruimte, natuur
– woonruimte voor starters, senioren, jonge gezinnen.
Hoewel deze wensen misschien altijd min of meer strijdig zijn, lijkt het voorliggende plan toch wel het minst voor de hand te liggen.
Een meer logische gang van zaken (wat eveneens in de dorpsavond naar voren kwam) zou zijn:
– in de Cantine woonruimtes realiseren (zo’n bijzonder gebouw is toch uniek wonen!)
– aan de hand van behoefte-onderzoek (het SRE en de woningbouwvereniging hadden toch al gegevens?) bepalen hoeveel en wat voor nieuwbouw er werkelijk nodig is
– de keuze voor nieuwbouw-locatie baseren op inhoudelijke argumenten.
Op dit moment lijken er eerder gelegenheidsargumenten te spelen, vanuit een drietal partijen die deels andere belangen hebben dan degenen die er het meest mee te maken krijgen: de buurtgenoten en de natuur ter plekke.
Men kan zo’n plan niet zonder meer aanprijzen onder het motto ‘Dorplein wil toch nieuwbouw’, want wellicht komt er daartoe wel een heel andere locatie, ook van omvang en invulling, uit de bus.

Het meespelend punt van de vervuilde grond is moeilijk te begrijpen; op alle hectares (al dan niet particuliere) vervuilde grond is dit stukje bos maar een druppel. Om dat nu met spoed af te willen graven en daarvoor bos te kappen, is het milieu daarmee zo gediend? Daar gaat het blijkbaar niet om, waar gaat het dan wel om?

Mocht er, uit gedegen onderzoek, behoeftepeiling en brede belangen-afweging, werkelijk naar voren komen dat dit plan het meest geschikte zou zijn, dan zou je je als tegenstander daarbij neer kunnen leggen.
Maar voorlopig klinkt het als een eenzijdig plan met een erg scheve verhouding tussen voordelen en nadelen voor veel Dorpleiners.

Lou Wouters · 1 oktober 2007 op 20:30000000

We zijn in Dorplein komen wonen voor het unike karakter. Dit kan toch nooit kapotgemaakt worden omdat woekeraars buiten Dorplein een hoop geld willen verdienen.
Dit kunnen dorpleiners (allen natuurliefhebbers) toch nooit goedkeuren. Neem de mensen die hun gehele leven hiervoor gewerkt hebben, hun unieke dorplein niet af.
Laat geheel Dorplein opstaan en protesteren tegen deze plannen

maarten · 2 oktober 2007 op 21:31000000

zullen we de zinkfabriek weer in een kwaad daglicht stellen en al onze huizen symbolisch te koop zetten
dan krijgen ze de bouw percelen ook niet meer verkocht en voor 500.000 euro koop je toch geen huis bij een zink fabriek

Harrie · 4 oktober 2007 op 14:18000000

Waarom in Budel-Dorplein huisen bouwen,in budel-schoot ligt grond klaar om te bouwen(het schoter akker.
Laat ons met rust met die plannen.
5 ha bossen weg kappen en ergens anders aanplanten,dat geloof ik natuutlijk niks van.
Bovendien is het gewoon omdat jullie er geld aan willen verdienen.
Zo moeten de burgers van Dorplein jaren lang wachten tot ze een vergunning krijgen voor een boom om te hakken,en hier zou in een korte tijd 5 ha omgehakt worden.
Dit is zo tegenstrijding als maar wat.
En dat er een vervuiling zou zijn,is ook maar de vraag.?
Het beetje zuurstof dat we nog hebben in Dorplein,wordt van ons dan afgepakt.
Ik ben hier op tegen,voor mij hoef er niet gebouwt te worden.

gea stibbe · 8 oktober 2007 op 12:36000000

Inmiddels zijn er vele reactie bijgekomen op deze site, Ik merk en hoor dat veel bewoners bezwaar hebben tegen het plan van Innovestment.Naar mijn persoonlijke mening terecht. Een uniek dorp dat uniek moet blijven. Vernieuwing mag best maar dan wel in overeenstemming met de oorspronkelijke plannen van het project Dorplein.De familie Dor heeft destijds doordacht hoe het dorp gebouwd en ingevuld ging worden. Structuren waren en zijn thans nog aanwezig.
Er wordt het dorp gevraagd om ja te zeggen tegen een plan dat wij niet kennen. De enige die het kent is Innovestment en die geeft tot op heden geen inzage.
Behalve de power point presentatie die niets zegt over de uiteindelijke plannen hebben we nog steeds niets gezien. Het enige dat we weten is versnelde kap en snelle sanering en de enige die daar beter van wordt is Innovestment.
Het zou nog wel eens jaren kunnen gaan duren voordat er iets gebouwd gaat worden want kavels worden pas uitgegeven met DIC, wanneer komt DIC als het er al ooit komt. En dan zit het dorp tegen kale vlakten aan te kijken. Overigens bouw van de woningen op de bewuste plek(ken) is in strijd met het bestemmingsplan, bestemming van die percelen is bos en natuur. Als innovestment zo nodig wil bouwen dan zijn er wellicht plaatsen te vinden die wel in het bestemmingsplan passen en binnen de oorspronkelijke structuur van het dorp zoals vormgegeven door de familie Dor.
Voor de plannen van Innovestment dienen allerlei juridische procedures te worden gevolgd alvorens gebouwd mag gaan worden. waarom dan nu kappen en een vermeende vervuiling saneren die overigens niet eens is bewezen. laten we ons niet gek laten maken en overdenken of die plannen wel zo gunstig zijn voor ons als dorp als men wil doen voorkomen.
Er wordt geschermd met een bodemonderzoek. Waar is dat onderzoek. Innovestment dient een dergelijk onderzoek openbaar te maken. tot op heden wordt ons informatie onthouden.
De enige die een voordeel heeft van het saneren van grond dat afgevoerd kan worden naar de jarosietbekkens is innovestment
De jarosietbekkens worden naar zeggen gesloten medio 2008
wat zijn de kosten van sanering indien geen gebruik kan worden gemaakt van de jarosietbekkens
wat zijn de kosten als wel gebruik kan worden gemaakt van de jarosietbekkens
er wordt gezegd dat de sanering de gemeenschap geen geld kost omdat gemeente Cranendonck en ABDK geen kosten hebben maar
is dat wel zo
Kappen van bomen is in strijd met het vigerende bestemmingsplan en dient enkel op deze grond te worden afgewezen daarenboven waarom een versnelde kaalslag, overigens zonder enkele noodzaak, en dan pas plannen gaan maken
Wat te denken van de herplantplicht en de gevolgen voor flora en fauna. Opmerkelijk is dat Innovestment zelf zegt aankopen en herplaneten alternatieve gronden. Of te wel het lijkt of er in ons dorp niets wordt herplant, misschien een paar beukenhagen.
Wederom wordt geroepen over bouw van woningen op oude terrein rood/wit en naar ik thans heb begrepen ook in de buurt van dat terrein. Er wordt maar wat gedaan en het dorp wordt op een ochtend wakker en ziet dat de bomen verdwenen zijn… en dan …. dan is het afwachten wat erooit gaat gebeuren en gebouwd gaat worden.
jammer dat zo’n dorp dat aangewezen is vanwege haar unieke karakter als beschermd dorpsgezicht, dat helaas die status officieel nog niet heeft ( hetgeen gemeenten en Innovestment kennelijk goed uitkomt) aangetast dreigt te gaan worden in haar uniekheid. Niet alleen de gebouwen zijn uniek maar ook de groene structuur in ons dorp, want ben eerlijk waar vind je dat? Dat vind je in ons eigen unieke dorp.
Het plan waar het dorp ja tegen moet zeggen hebben we nog niet gezien.En hoe zit het met de zogenaamde voordelen voor de gemeenschap, zijn dat wel voordelen.
Verontruste bewoners, we moeten inderdaad één vuist maken, ben het eens met de vorige sprekers. met zijn allen kunnen we meer doen en vergeet niet dat Innovestment nog een aantal juridische hobbels moet nemen en die zijn nog niet genomen.

Gea Stibbe
Boszicht 216
6024 AP Budel Dorplein

Lamers · 10 oktober 2007 op 0:35000000

Het klopt wat de vorige schrijver zegt,er is nog niet eens duidelijk wat er precies gaat gebeuren.
Maar als ze 5 ha bos gaan kappen,bomen van 40 tot 50 jaar oud,dan moeten ze natuurlijk herplanten.
Maar als men 5 ha jonge boompjes plant,geeft niet het zelfde efect als de boomen die er nu staan.
Namelijk bomen van 40 tot 50 jaar oud nemen meer co2 op,dan kleine jonge bomen.
Uiteindelijk moeten ze er misschien wel 10 keer zoveel bomen voor herplanten voor het zelfde efect.
En dat zal zeker niet gebeuren ,en zeker niet rondom Budel-Dorplein.
Dus blijf gewoon van onze zuurstof leveranciers af.

ton konings · 10 oktober 2007 op 15:54000000

Beste mensen,

Na een eerdere reactie mijnerzijds wil ik jullie inzicht geven in de brief zoals ik die aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heb gestuurd.
Met dank voor Wendy en Mischa

Aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Cranendonck
T.a.v. de heer F. Walkate
Postbus 2090
6020 AB BUDEL

Datum: 7 oktober 2007
Betreft: bouwplannen “oud Dorplein?

Afzender: Ton Konings
Adres: Pr. Christinaplnts. 21
Postcode: 6024 AX
Woonplaats: Budel Dorplein

Geachte heer Walkate,

De ontstane discussie over de bouwplannen in “oud Dorplein? en uw reactie hierop, zoals weergegeven in het Eindhovens Dagblad van 3 okt. jl. vraagt om een tegenreactie.

U geeft in het betreffende stuk aan met het RACM in discussie te zijn over het, door de bewindspersonen van VROM en OCW, aan te wijzen gebied in het kader van Beschermd Dorpsgezicht.

De mededeling uwerzijds, en daarmee ook de gevoerde discussie, doet mij op zijn zachtst gezegd verbazen.

In de Welstandnota Gebiedsuitwerking Budel Dorplein, door de gemeenteraad vastgesteld op 1 juni 2004 en in werking getreden op 10 juni 2004, zijn de cultuurhistorische waarden en de vaststelling van het betreffende gebied, door de gemeente nauwkeurig omschreven.

Naar aanleiding van deze constatering verzoek ik u om een antwoord op volgende vragen:

– Heeft er in het kader van Beschermd Dorpsgezicht wél of geen toewijzing voor het betreffende gebied plaats gevonden;
– Indien dit wél het geval is. Op basis van welke wettelijke regeling(en) voert u nu de discussie met het RACM om te komen tot een wijziging in de toewijzing;
– Indien dit niet het geval is. Op basis van welke wettelijke regeling(en) is in de hierboven genoemde Welstandsnota 2004 opgenomen dat voor het betreffende gebied de status van Beschermd Dorpsgezicht van toepassing is;
– Zijn er, op basis van de uitgangspunten t.a.v. Beschermd Dorpsgezicht, zoals verwoord in de Welstandsnota 2004, in de periode 2004 tot op heden, bouw-vergunningen voor het betreffende gebied geweigerd cq door aanvragers aangepast moeten worden.

In dit kader wil ik verder nog verwijzen naar een brief van de voormalige gemeente Budel (1994) aan de bewoners van “oud Dorplein? waarin zij hun bezwaren ten aanzien van een mogelijke toewijzing m.b.t. Beschermd Dorpsgezicht kenbaar moesten maken. Bij geen of onvoldoende gemotiveerde bezwaren zou de gemeente Budel de procedure opstarten om te komen tot een toewijzing door VROM en OCW.

Naar aanleiding hiervan verzoek ik u om een antwoord op de volgende vraag:

– Heeft de voormalige gemeente Budel verdere aktie ondernomen zoals gesteld in haar brief aan de bewoners m.b.t. de toewijzing Beschermd Dorpsgezicht.

Verder geeft u in uw reactie in het Eindhovens Dagblad aan dat de vraag naar zowel koop- als sociale woningen los staat van de komst van het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck.

Uw opmerking is op zich wél waar maar gaat niet over de gevoerde discussie. De bewoners van Dorplein hebben zich uitgesproken voor meer woningen in hun dorp, zie ook het IDOP-rapport 2007. De gevoerde discussie gaat dan ook niet om meer woningen maar gaat over de locaties waar deze woningen zouden moeten komen staan.

Vanuit de, door de gemeente Cranendonck opgestelde “Voorbereidingsbesluiten? 2007, om te komen tot het wijzigen van de/het geldende bestemmingsplan(nen) (kern en buitengebied), blijkt naar mijn mening duidelijk dat de gemeente haar keuze reeds heeft bepaald.

Als laatste wil ik hierbij voorlopig opmerken dat, anders dan uw opmerking in het Eindhovens Dagblad, de komst van het DIC wel degelijk in relatie staat tot het voornemen om te bouwen op de betreffende locaties.

In de presentatie van Innovestment (11 sept. 2007) is duidelijk aangegeven dat de:

– Aantrekkelijkheid voor bedrijven om zich op het DIC te vestigen wordt vergroot.

Hopende op een spoedige reactie uwerzijds.

Hoogachtend,

Ton Konings

martien · 12 september 2008 op 15:22000000

dit verwaarloosde stuk grond snel vrijgeven en bouwen.
degene die denkt dat de rust verstoord wordt moet maar weer vertrekken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.